1. ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก(OP)
  2. ขั้นตอนการรับบริการแพทย์แผนไทย
  3. ขั้นตอนการรับบริการกายภาพบำบัด
  4. ขั้นตอนการรับบริการด้านทันตกรรม
  5. ขั้นตอนการบริการแม่และเด็ก
  6. School Health Care
  7. Long Term Care
  8. อนามัยโรงเรียน
  9. ขั้นตอนการส่ง 43 แฟ้มไฟล์

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ศูนย์บริการสาธารณสุข (สาขาชุมชนหนองบัว)

ศูนย์บริการสาธารณสุข (สาขาชุมชนเมืองน้อย)