จุดเด่นของเรา

111
จุดเด่น
สำคัญของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ  คือ  ความมุ่งมั่นของทีมสุขภาพ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งทำงานเป็นทีม  ให้ความเป็นกันเองและเป็นมิตร    เอาใจใส่ผู้มารับบริการเปรียบเสมือนญาติมิตร ตามแนวคิดจะมุ่งมั่นพัฒนาบริการและองค์รวมเป็นรูปธรรมโดยยึดหลัก ดูแลแต่แรก  ทุกเรื่อง ต่อเนื่อง ทุกช่วงวัย     และพบว่าหลังจากดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ปี     พบมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้น   ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทีมสหวิชาชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จะจัดบริการอย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ

  1. มีนโยบายสู่การปฏิบัติที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองชัดเจนเป็นรูปธรรม
  2. มีความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขที่มีความเป็นมาตรฐาน
  3. มีการจัดบริการเต็มรูปแบบโยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพบำบัด และแพทย์ทางเลือกทั้งแผนไทย แผนจีน(ผังเข็ม)
  4. ใกล้บ้านใกล้ใจ ประหยัดค่าเดินทาง
  5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการแต่ละครั้ง
  6. ลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
  7. ประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและพึงพอใจ