QA

คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการด้านใหนบ้าง ?
คำถาม: สามารถเบิกตามสิทธิ์ หรือว่าต้องจ่ายเงินเอง ?
คำถาม: การรักษาที่ต้อง X-RAY หรือ มีการตรวจแล็ป ทำได้หรือไม่ ?
คำถาม: คนไข้นอกเขตฯ สามารถเข้ารับการรักษาได้หรือไม่ ?
คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ
คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ
คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ
คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ
คำถาม: กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิ