ตารางพบแพทย์

ตารางออกตรวจของแพทย์

การให้บริการทางด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 งานคือ

งานเชิงรุก การตรวจเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อน-หลังคลอด ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ และ ออกให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ

งานบริการตรวจรักษา เป็นการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ทั้ง 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีตารางการตรวจรักษาของแพทย์ดังนี้

 

ตารางออกตรวจแพทย์ – โรคทั่วไป
วันที่ให้บริการ ศูนย์บริการ เวลา หมายเหตุ
 จันทร์ พุธ ศูนย์บริการ 03    08.00-12.00
 อังคาร ศุกรฺ์ ศูนย์บริการ 01  08.00-12.00
 พฤหัส ศูนย์บริการ 02     08.00-12.00
เสาร์-อาทิตย์ ศูนย์บริการ   01 09.00-12.00
จันทร์-ศุกร์ ศูนย์บริการ 02 03 16.30 – 20.30 นอกเวลาราชการ

 

 

ตารางการให้บริการแพทย์แผนไทย-นวด ประคบ
วันที่ให้บริการ ศูนย์บริการ เวลา หมายเหตุ
จันทร์-ศุกร์ ศูนย์บริการ 01 03 08.00 –  16.00
จันทร์-ศุกร์ ศูนย์บริการ  03 16.30 – 20.30 นอกเวลาราชการ

 

 

ตารางการให้บริการ กายภาพบำบัด
วันที่ให้บริการ ศูนย์บริการ เวลา หมายเหตุ
จันทร์-ศุกร์ ศูนย์บริการ 01 02 03 08.00 –  16.00
จันทร์-ศุกร์ ศูนย์บริการ  01 03 16.30 – 20.30 นอกเวลาราชการ
เสาร์-อาทิตย์ ศูนย์บริการ  01 03 16.30 – 20.30 วันหยุดราชการ

 

 

ตารางทันตแพทย์
วันที่ให้บริการ ศูนย์บริการ เวลา หมายเหตุ
จันทร์ – ศุกร์ ศนย์บริการ 01 08.00 – 16.30 กรุณาจองคิวแต่เช้า