S__3276925

S__3276926

รายละเอียดโครงการทั้งหมด

โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เน้นนโยบายสำคัญ family care team และ DHS (District Health System) โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งอำเภอ ผสมผสานการให้บริการครบถ้วนทุกมิติ อันประกอบไปด้วย การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก ได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความต่อเนื่องในลักษณะองค์รวม  มีการบูรณาการและสร้างความเชื่อมโยงช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ   ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเขตเมืองชัยภูมิ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ลดความแออัดของผู้ป่วยโรงพยาบาล ให้ทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยภูมิสามารถจัดบริการทางการแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อนและความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดบริการแบบปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชน จึงได้จัดทำโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560  ขึ้นรวมทั้งได้สมัครเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพต่อเนื่อง

 

โครงการกองสาธารณสุขฯ