รร.สังกัดเทศบาล และขุมชน ร่วมประกวด Zero waste (โรงเรียนปลอดขยะ)

S__3997702