กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์           ประชาชนสุขภาพดี บริการมีคุณภาพ

ค่านิยมองค์กร    ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยใจ ห่วงใจดุจญาติ

จุดเด่นของเรา

                จุดเด่นสำคัญของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ  คือ  ความมุ่งมั่นของทีมสุขภาพ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งทำงานเป็นทีม  ให้ความเป็นกันเองและเป็นมิตร    เอาใจใส่ผู้มารับบริการเปรียบเสมือนญาติมิตร ตามแนวคิดจะมุ่งมั่นพัฒนาบริการและองค์รวมเป็นรูปธรรมโดยยึดหลัก ดูแลแต่แรก  ทุกเรื่อง ต่อเนื่อง ทุกช่วงวัย     และพบว่าหลังจากดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ปี     พบมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้น   ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทีมสหวิชาชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จะจัดบริการอย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

นางจิตลดา มณีประดิษฐ์

นางจิตลดา มณีประดิษฐ์

ผู้อำนวยการ

หัวข้อที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

การออกกำลังกาย
กระทรวงสาธารณสุข

ออกกำลังกาย
โบกโบ๊กโบก

ออกกำลังกายไตล์ลูกทุ่ง

ติดต่อเรา

8 + 5 =